Search Result of "การแช่เมล็ด"

About 31 results
Img

งานวิจัย

ผลของสารประกอบแคลเซียมและระยะเวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองคืประกอบทางเคมีของต้นอ่อนทานตะวัน (2016)

หัวหน้าโครงการ:สายชล สุขญาณกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง กัลยา พูลทรัพย์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการแช่เมล็ดข้าวโพดในสารละลายซิงค์ซัลเฟตในการแก้ไขการขาดสังกะสีของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่5

หัวเรื่อง:ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ดในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดผงแห้งในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงนา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการแช่เมล็ดข้าวโพดในสารละลายซิงค์ซัลเฟตในการแก้ไขการขาดสังกะสีของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของน้ำแช่มูลสุกรและปุ๋ยน้ำในอุณหภูมิที่ต่างกันต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1

Img

ที่มา:วารสารโรคพืช

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวและพ่นใบข้าวด้วยสปอร์แขวนลอยของชีวภัณฑ์เชื้อรา T. harzainum สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบเน่า และโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01- 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01-52 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาล โรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

12