Search Result of "การแก่งแย่งอาหาร"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะการแก่งแย่งของหอยเชอรี่ (Pormacea canaliculata) ต่อการเจริญเติบโตของหอยโข่งพื้นเมือง (Pila ampullacea) ของประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Resume