Search Result of "การเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวโดยวิธีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

Img

ที่มา:สภาวิจัยฯ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวโดยวิธีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ (รหัส 04108095) ใน ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลดราเซียน่า โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลดราเซียน่า โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

123