Search Result of "การเหนี่ยวนำ"

About 270 results
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.) ทนแล้ง โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำและการวัดความเหนี่ยวนำ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกนกพจน์ อารีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจาริณี เกียงเอียะ

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนางสาวสุธิษา มาเจริญ, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบความทนเค็มในสภาพแปลงทดลองของหญ้าแฝกที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยโคลชิซีน (2009)

หัวหน้าโครงการ:นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

12345678910...