Search Result of "การเสียบยอด สบู่ดำ อัตรารอด การเจริญเติบโต การติดผล"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

ผลการเสียบยอดต่อการเจริญเติบโตและการติดผลของสบู่ดำ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ผล

Resume

Img

Researcher

ดร. บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

Resume