Search Result of "การเสริม"

About 3463 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์น้ำขมิ้นเข้มข้นพร้อมดื่ม เสริมคอลลาเจน, ผลิตภัณฑ์เจลลี่ขมิ้นพร้อมดื่มรสผลไม้ เสริมคอลลาเจน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพไทย

หัวเรื่อง:โครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพไทย

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อน ของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ, อาจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางบุญมา นิยมวิทย์, Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชนและสถานศึกษาในการสร้างเสริมชุมชนใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบเสริมสร้างความเข้มแข็ง

หัวเรื่อง:LCA Agri-food Asia

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

12345678910...