Search Result of "การเลือกศึกษาต่อ"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ปัญจมาพร ตำนานวัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและการท่องเที่ยว

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgสมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามทฤษฎีการตัดสินใจของเกแลตต์ต่อการพัฒนาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:ImgPaweena YODSIN

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgภิญญาพัชญ์ ภาคย์พิริยะกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว, การโรงแรม, อุตสาหกรรมบริการ, เทคโนโลยีการศึกษา, เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุชีรา มาตยภูธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตลาดสินค้าเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกษตร, เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นางสาว นริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตร, การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

Resume