Search Result of "การเลี้ยงเซลล์"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขึ้นรูปโครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดแบบมีรูพรุนจากพอลิแลคติคแอสิดเพื่อพัฒนาให้เป็นกระดูกเทียม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย, Imgดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์, Imgดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์เกษตร

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่าง Alkaline phospatase, Gamma glutmyl transferase , Potassium, Blood urea nitrogen และ Creatinine ในน้ำเลี้ยงเซลล์อสุจิกับเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเซลล์อสุจิในช้างเอเชีย

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

หัวเรื่อง:การเลี้ยงเซลล์และเก็บรักษาเซลล์แช่แข็งนกป่าหายาก

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิตของโครงร่าง เลี้ยงเซลล์ของพอลิแลคติกแอสิตกับเซรีซิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

123