Search Result of "การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้สำหรับเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมง

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อปริมาณสารอินทรีย์รวมและปริมาณ acid volatile sulfides บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อคุณภาพตะกอนดินบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgนายอลงกต อินทรชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ขาวด่อน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง จรรยา เจตน์เจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาทั่วไป นิเวศวิทยาของสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย สาโรจน์ เริ่มดำริห์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจ, การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, งานสำรวจนิเวศแนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

นาย อลงกต อินทรชาติ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

Resume