Search Result of "การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน:Imgมณฑิชา เหลาคม

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgรัฐชา ชัยชนะ, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Resume