Search Result of "การเลี้ยง"

About 4061 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เห็ดโคน เชื้อราที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Yaovapa Aramsirirujiwet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลของการใช้กากเม่าในการเลี้ยงสัตว์ (2018)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม(ตอนที่ ๒) (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์และสุนัขในโรงเรือนเลี้ยงสุนัขโดยวิธีการวางแผ่นยาบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:Feline aortic thromboembolism (FATE) : diagnosis and treatment

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย : เนื้องอกตับอ่อนในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบค่าไมโครอัลบิวมินในปัสสาวะระหว่างแมวที่เกิดกับแมวที่ไม่เกิดภาวะไตวาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ทันตกรรมรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่องปากอักเสบในแมวติดเชื้อ FeLV และ FIV

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การแก้ไขฟันหน้าหักในสุนัขด้วยเดือยฟันและวัสดุเรซิน

12345678910...