Search Result of "การเร่งความเก่า"

About 17 results
Img

งานวิจัย

ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์

หัวเรื่อง:การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ พิษณุโลก 2 โดยการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเร่งความเก่าของข้าวสารพันธุ์หอมปทุมธานี1ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

Img

ที่มา:สวพ.มก.

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (10)

Img
Img
Img

ที่มา:International Food Research Journal

หัวเรื่อง:ปริมาณข้าวต้น สมบัติความหนืด และความสัมพันธ์กับสมบัติความดก่าของข้าวที่เร่งให้เก่าด้วยไมโครเวฟ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานชาติระดับเอเชัยด้านนวัตกรรมอาหาร

หัวเรื่อง:ผลของระดับกำลังไมโครเวฟและจำนวนรอบต่อสมบัติการเร่งความเก่าของข้าว

Img
Img

Researcher

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

Resume

Img

งานวิจัย

การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (8) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume