Search Result of "การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านเว็บเพจ

ผู้เขียน:Imgรณรงค์ อัสดาวุฒิกรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:???????????????? (SCL) ???????????????? การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศอินโดนีเซียโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับบทบาทของครูผู้สอน

หัวเรื่อง:การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับบทบาทของครูผู้สอน

Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ญี่ปุ่นศึกษาจากมุมมองของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยยะมะนะชิกักคุอิง (Yamanashi Gakuin University)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น

Resume