Search Result of "การเพาะเห็ด"

About 89 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ดอัตโนมัติ (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:ข่าวสารเพื่อผู้เพาะเห็ด

หัวเรื่อง:บทบาทของเห็ดที่อยู่ตามธรรมชาติ

Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีในการผลิตเห็ด 2. กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเพาะเห็ดฟาง (2008)

หัวหน้าโครงการ:นางอัจฉรา พายัณท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉรา พายัณท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการลดสีจากโรงงานฟอกย้อมด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345