Search Result of "การเพาะเลี้ยงและการแปรรูป"

About 4 results
Img

ที่มา:บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

หัวเรื่อง:การวิจัยเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง และแปรรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

Img

Researcher

ดร. มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว งามจิตร โล่วิทูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

Resume