Search Result of "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช"

About 71 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลหญ้าที่ให้เซลลูโลสสูง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สมศักดิ์ รุ่งอรุณ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (2016)

นักวิจัย:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นางสาว วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology and Plant Tissue Culture

Resume

1234