Search Result of "การเพาะปลูกมะเขือเทศ"

About 5 results
Img

Researcher

นาง อรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี, การบัญชีภาษีอากร , การบัญชีรัฐบาล , การบัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

นาง วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน , หลักการบัญชีต้นทุน , การบัญชีการเงิน, หลักการบัญชีชั้นสูง , การบัญชีบริหาร , การบัญชีบริหาร คอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

นาย สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิต, ธุรกิจการเกษตร, การตลาดสินค้าเกษตร , การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการการผลิต, การบริหารเชิงกลยุทธ์, การจัดการ

Resume