Search Result of "การเปลี่ยนแปลงประชากร"

About 41 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอศิรวัฒน์ ปรีชา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาทะเลภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2545

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2547

Img

ที่มา:สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

หัวเรื่อง:การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาทะเลภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2547

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ สุขแสงเปล่ง

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพิน ประจวบเหมาะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไกรสร บุญมุสิก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123