Search Result of "การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 13 เรื่อง พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดชั่วที่ 1 และ 4 โดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ

Img
Img

Researcher

นางสาว แอนนา สายมณีรัตน์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง , สบู่ดำ, งา, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด, การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

นาง ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)

ที่ทำงาน:ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume