Search Result of "การเปรียบเทียบวิธีการ"

About 179 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเปรียบเทียบวิธีการวัดหาพื้นที่ผิวผลไม้ (2006)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอ.รติพร มั่นพรหม

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและนิวรอลเน็ตเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
123456789