Search Result of "การเชื่อมโลหะแบบใช้ก๊าซคลุม"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 สถานบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หัวเรื่อง:การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซคลุมสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมโดยวิธีการออกแบบการทดลอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซคลุมสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมโดยวิธีการออกแบบการทดลอง

ผู้เขียน:Imgชนิภา นิวาสานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume