Search Result of "การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง"

About 20 results
Img

งานวิจัย

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

การควบคุมด้านชีววิทยาและการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังและอ้อย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Assoc.Prof.Dr. Chontita Ratanakul

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAssoc.Prof.Dr. Chontita Ratanakul, ImgAsst.Prof. Surattana Sungnun, ImgDr. Nattakorn Phewchean

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (Centre of Excellence in Mathematics)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เมคาโทรนิคและหุ่นยนต์, แมชชีนวิชั่น

Resume

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

ผลงานวิจัย:Imgรศ.วิชา หมั่นทำการ

ทีมงานผลิต:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
Description: เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังชนิดถอนเหง้าขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวได้ 0.53 ไร่/ชม. ช่วยลดการสูญเสียของหัวมันสำปะหลัง ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.วิชา หมั่นทำการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน Name{ ผลงานวิจัย: รศ.วิชา หมั่นทำการ , ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ; ทีมงานผลิต : วนิดา รัตตมณี ; เบญจมาศ หลวงทรง ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; }
Tags:
Category: Education

VideoID: b1yHLD0Nhtg
Updated: 2013-01-16T06:03:14.000Z
Duration: 25 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลัง พร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลังพร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลังพร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย วิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย ทิตินัย เทียนแย้ม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล

Resume

Img

Researcher

ดร. นิติรงค์ พงษ์พานิช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

Resume

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย กิตติเดช โพธิ์นิยม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการผลิตพลังงานเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Resume

Img

Researcher

นาย เสกสรร สีหวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย เอนก สุขเจริญ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop model, การผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume