Search Result of "การเกิดโรค"

About 297 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของต้นตอต่อการเกิดโรคขององุ่น (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของต้นตอการเกิดโรคขององุ่น (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคขององุ่น (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผักพื้นบ้านใกล้ตัวที่ช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็ง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...