Search Result of "การะเกด หัตถกิจวิไล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

ผู้เขียน:Imgการะเกด หัตถกิจวิไล

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection