Search Result of "การอัดเม็ด"

About 188 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการอัดเม็ดอาหารปลา (2017)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมสมุนไพรเพื่อป้องกันศัตรูพืชในนาข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgเฉลียว ขุนพิทักษ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910