Search Result of "การออกแบบและพัฒนา"

About 333 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาซองบังคับวัวเพื่องานทางสัตวแพทย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.สพ.กฤษฎา บำรุงกิจ และ น.สพ.ธีระชาติ เสร็จกิจ)

Img
Img

งานวิจัย

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนใช้กำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

งานที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...