Search Result of "การออกแบบ"

About 2742 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์และออกแบบการป้องกันแผ่นดินไหว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (16)

Img

งานวิจัย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท Berlin Pharmaceutical Industry จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบ ECO Park (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบใบจักรเรือ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อันกาละเทศะนั้น....ออกแบบได้ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Saran Samantarat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการรายงานการศึกษาเรื่องการยกระดับและพัฒนาสินค้าประเภทวัสดุัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:หน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม

หัวเรื่อง:บ้านและเรือนพวนเชียงขวาง: การย้อนกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่เดิม

12345678910...