Search Result of "การอยู่รอด"

About 2485 results
Img

ที่มา:บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวเรื่อง:การออกแบบการติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 2,250 แรงม้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้าและการออกแบบกระบวนการกลึงล้อรถไฟด้วยเครื่องกลึงล้อเคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

หัวเรื่อง:ศึกษาอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ บริเวณพื้นที่โครงการของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเวทีข้าวไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง "อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา"

หัวเรื่อง:สถานการณ์ข้าวไทย : ความเป็นพลวัตและสถานการณ์ของปัญหา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพอาหาร 3 ชนิด ต่อการเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดของปลาแฟนซีคาร์ฟ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:บริษัท พีซีเอ็น มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ดิสทริบิวชั่น จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 28 ทางรอดของสัตว์ป่าท่ามกลางกระแสการพัฒนา ประเทศ

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรลิงบริเวณพระปรางค์สามยอดจังหวัดลพบุรี

12345678910...