Search Result of "การอนุรักษ์และพัฒนา พื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครชัยศรี"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม , การวางผัง , ลานโล่งในเมือง

Resume