Search Result of "การอนุบาล"

About 417 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบโรงเรือนอนุบาลอ้อย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสานนท์ บุญมี, Imgนายสมหวัง หลีค้า

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กอนุบาล (2008)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองและเพิ่มศักยภาพการอนุบาลลูกปูทะเลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลอย่างยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเพาะอนุบาลกุ้งขาวในระบบปิด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (วันชัย มาลีมงคล)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้ emulsifying agent ต่อไลปิดออกซิเดชั่นในอาหารสุกรอนุบาล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางโสภา รสหอม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanous chenos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเทพบุตร เวชกามา

แหล่งทุน:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...