Search Result of "การหายใจเข้าออกลึกเป็นจังหวะ"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการหายใจเข้าออกลึกเป็นจังหวะและดนตรีผ่อนคลายที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาว่ายน้ำ

ผู้เขียน:Imgทรงศิริ โพธิ์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬา

หัวเรื่อง:ผลของการหายใจเข้าออกลึกเป็นจังหวะ และดนตรีผ่อนคลาย ที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาว่ายน้ำ

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume