Search Result of "การหกล้ม"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษาและสาธารณสุข

Resume

Img

Researcher

นางสาว เบญญาภา พีระวัธน์กุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา , กายภาพบำบัด, กายวิภาคศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ผู้เขียน:Imgณัฐกานต์ ธิยะ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบตรวจสอบการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ผู้เขียน:Imgภูรินท์ คุรุรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ผลของการรำมวยไทยโบราณประยุกต์และแอโรบิกพื้นบ้านที่มีต่อการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ความอ่อนตัว และภาวะความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุเพศหญิง

Img
12