Search Result of "การส่งเสริมสุขภาพ"

About 222 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชนการเคหะแห่งชาติ

Img

ที่มา:วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อวัณโรคและฝุ่นติดเชื้อในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการดำเนินการทางการตลาดของจังหวัดสิงห์บุรีในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวหงสกุล เมสนุกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, Imgนางสาวณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์, Imgนางสาวหงสกุล เมสนุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...