Search Result of "การสื่อความหมายธรรมชาติ"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สังคมพืชเพื่อออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgอรอนงค์ เฉียบแหลม

ประธานกรรมการ:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้มาเยือนต่อระบบป้ายสื่อความหมายธรรมชาติและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:ImgPaphada SUEBPLAI

ประธานกรรมการ:ImgPhatchanuch Wongwathana Foster

กรรมการร่วม:Imgนายสุวิทย์ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgอภิญญา บุญนิยม

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการร่วม:Imgแสงสรรค์ ภูมิสถาน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบป้ายสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณน้ำตกตาดเลิก ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย แขวงบริคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgPhouvieng LANMISAY

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบความสัมฤทธิ์ผลของการใช้คู่มือสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:Imgสุกิจ รัตนวิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

Img
Img

Researcher

นาย สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุทยาน, การวางแผนทรัพยากร , นันทนาการ, การสื่อความหมายธรรมชาติ, Ecotourism Planning

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพของการสื่อความหมายธรรมชาติ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgชีวะภาพ ชีวะธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มาเยือนต่อโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสุภาพร ล้ำวรรณวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลกระทบทางนันทนาการ, การจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้มครอง

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว, การจัดการอุทยานแห่งชาติ

Resume

12