Search Result of "การสำรวจข้อมูลระยะไกล"

About 40 results
Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าวฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบจีพีเอสแบบความถี่เดียว

Img

ที่มา:วารารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลเพื่อหาพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 (2012)

ผลงาน:การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

นักวิจัย: Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Img

ที่มา:49th Kasetsart University Annual Conference: Natural Resources and Environment

หัวเรื่อง:การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายลิขิต ชูชิต

Img

ที่มา:ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง:การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:เทคนิคการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อเน้นพื้นน้ำในเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่น้ำท่วมของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12