Search Result of "การสัมผัสภาษา"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฝึกฝนพิมพ์สัมผัสภาษาไทยโดยใช้เทคนิคสีช่วยจำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผู้เขียน:Imgบุณย์ชิตา บุญตั้ง

ประธานกรรมการ:Imgนายยศ ทรัพย์เย็น, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การฝึกฝนพิมพ์สัมผัสภาษาไทยโดยใช้เทคนิคสีช่วยจำ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Img
Img

Researcher

ดร. ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปลภาษาอังกฤษ, การแปลสันสกฤต, ระเบียบวิธีวิจัย, ภาษาบาลี - สันสกฤต - ภาษาไทย

Resume