Search Result of "การสร้างคุณค่า"

About 73 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช."

หัวเรื่อง:การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกและเนื้อยอที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการหมัก

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมพูนุช จิตติถาวร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234