Search Result of "การสกัดน้ำมันหอมระเหย"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดน้ำมันหอมระเหยและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรจังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ผู้ประกอบการทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

หัวเรื่อง:โครงการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหย และผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำความดันต่ำ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำความดันต่ำ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย

123