Search Result of "การศึกษาโครงสร้างและการทำงาน"

About 3 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูง เพื่อช่วยการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:รอทุน สวพ

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างและการทำงานของโปรตีนไฟโทคีลาตินซินเทส ที่ได้จากต้นผักกาดภูหิน พืชที่มีความสามารถในการสะสมและทนทานต่อสภาวะที่มีโลหะหนักเข้มข้นสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:beta-glucosidase, protein engineering, molecular biology, enzymology, elastic fibre

Resume