Search Result of "การศึกษาเพื่อการพัฒนา"

About 341 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ

แหล่งทุน:กองบริหารวิจัยและบริการวิจัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษบริบทบึงโขงหลง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพีรียา ทักษานันท์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Img
Img
Img
12345678910...