Search Result of "การศึกษาด้วยตนเอง"

About 493 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgวัฒนา เทพน้ำทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgปิยพัทธ์ ชาญพนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgสัญชัย ศรีอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgสารัตถ์ จริตงาม

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปิติ กันตังกุล

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgนิตยา แซ่เอียว

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgอรัญญา มูลทองสงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
12345678910...