Search Result of "การวิเคราะห์เครือข่าย"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐพงษ์ ปานขาว, Imgจารุวรรณ เหรียญปรีชา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคกระบือในจังหวัดสุโขทัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

123