Search Result of "การวิเคราะห์ความไว"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการการวิจัยการดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลังวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต :กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังโดยการวิเคราะห์ความไวของการไหลของระบบที่ดีที่สุด

ผู้เขียน:Imgพรรณวดี ชูเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง ศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

Resume

Img

งานวิจัย

ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายนครไชย อันชื่น, Imgดร.ลักษณา กันทะมา, อาจารย์, Imgนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, Imgนายไชยยงค์ หาราช, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม, Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, Imgดร.อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์, Imgนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, Imgดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume