Search Result of "การวิจัยแบบมีส่วนร่วม"

About 284 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ

แหล่งทุน:กองบริหารวิจัยและบริการวิจัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของบุคลากรในสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม (2012)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.พญ.ภัทรวัลย์ วรธนารัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, Imgนพ.ธนวัฒน์ ชนวิริยะ, Imgผศ.ดร.พญ.ภัทรวัลย์ วรธนารัตน์, Imgผศ.ดร.สีรง ปรีชานนท์, Imgพญ.รัศมี ตันศิริสิทธิกุล, Imgศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, Imgอ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Img
Img
Img
12345678910...