Search Result of "การวิจัยเชิงคุณภาพ"

About 109 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า : การวิจัยเชิงคุณภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นิรันตา ศรีบุญทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, Imgนิรันตา ศรีบุญทิพย์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายและการวิเคราะห์ลิงเกจดิสอิควิลิเบรียมและการคัดเลือกแบบจีโนมิกสำหรับลักษณะเชิงคุณภาพของมะเขือเทศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgChristopher Sauvage, ImgMathilde Causse

แหล่งทุน:สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
123456