Search Result of "การวิจัยสถาบัน"

About 8988 results
Img

ที่มา:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หัวเรื่อง:การใช้เวลาว่างของนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดเอ็นที่เติมอนุภาคนาโนกับสารตั้งต้นบิสมัทเทลลูไลด์สำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานความร้อนที่สูญเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า-

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการไฮโดรไลซีสและการหมักเอทานอลจากของเสียทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:ผลของน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอธานอลที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันและน้ำมันที่เป็นของเสียจากบ่อดักไขมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาที่เป็นของแข็งและใช้เรซิ่นเป็นตัวดูดซับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย(วว.)

หัวเรื่อง:การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกะลาปาล์มโดยใช้ Extrude-Screw Fast Pyrolyzer

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

หัวเรื่อง:การจัดจำแนกเชื้อราจากหัวเชื้อข้าวหมาก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาช่วงเวลาวางไข่ต่อการเจริญของตัวอ่อน การกำหนดเพสและการเจริญของอวัยวะเพศ ของตัวอ่อนของจรเข้ไทย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องผสมสารน้ำสำหรับการปศุสัตว์สมาร์ทโดสเซอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

Img

ที่มา:เงินรายได้สถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวเรื่อง:ระบบผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ผลของข้าวฮางและข้าวฮางงอกต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแล็กติกชนิดโพรไบโอติก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาไพรเมอร์เพื่อตรวจเชื้อ Shigella spp. ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเทคนิคพีซีอาร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดสัตว์น้ำต่างถิ่นในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กรณีศึกษาน้ำหมักชีวภาพหอยเชอรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลการใช้โปรไบโอติกที่คัดเลือกจากมูลสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ผลการเสริมพรีไบโอติกในอาหารลูกสุกรระยะหย่านม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

12345678910...