Search Result of "การวิจัยตลาด"

About 1179 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ส้มโอ ทำไมตลาดส่งออกไม่สดใสเท่าที่ควร (2008)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nongnuch Angyurekul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

หัวเรื่อง:ปัจจัยกำหนดการปฏิบัติที่ยุติธรรมหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายในบัญชีเงินสด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

หัวเรื่อง:การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กนกอร สีมานนท์, อาจารย์

Img

ที่มา:ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การไหลของข้อมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ดในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดผงแห้งในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงนา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:อิทธิพลของโพแทสเซียมซิลิเกตและเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรคถอดฝักดาบของกล้าข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:การลดโรคกาบใบแห้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยแบคทีเรียปฏิปักษ์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgนายปฐวี พวงจิตร

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมการผลิตมะม่วงแบบแม่นยำเพื่อรองรับตลาดผลไม้เกรดพรีเมี่ยม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
12345678910...