Search Result of "การวิจัยด้านการเกษตร"

About 215 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลด้านการเกษตร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าบ๊วยเค็มแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการระบบบริหารด้านการเกษตรเพื่อวิสาหกิจชุมชน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนากล้องถ่ายภาพระยะไกลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศส ชั้นอัศวินด้านการเกษตร ประจำปี 2556 (Chevalier de l’Ordre de Merite Agricole) (2013)

นักวิจัย:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

Doner:กระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลที่ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ระดับปริญญาตรี ปี 2554 (2011)

ผลงาน:กระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไม่ทอดในน้ำมัน

นักวิจัย: Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม

Doner:สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img
Img
12345678910...