Search Result of "การละหมาดดุฮา"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล

ผู้เขียน:Imgวิชัย ยีมิน

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

Img

Researcher

ดร. วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความเชื่อมั่นในตนเองทางกีฬา, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา, ความแข้มแข็งทางจิตใจ, จิตวิทยาการกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume