Search Result of "การลดใช้สารเคมี"

About 7 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Increasing Rice Productivity by Reducing Chemical Applications

ผู้แต่ง:ImgMs.Kanyarat Chiewvech,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

Researcher

นางสาว กันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเพื่อการพัฒนา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume